תקנון/תנאי שימוש – Foot care

ברוכים הבאים לאתר https://shinaims.co.il/ )להלן: "האתר"( שבבעלות סמארטק השכלה דיגיטלית בע"מ ח.פ 51-605122 )להלן: "מפעיל האתר" או "בעל העסק" או "העסק"( שנמצא בכתובת עין גדי 4, חדרה.

השימוש באתר כפוף להוראות תנאי שימוש אלה. יש להקפיד ולעיין בתנאי השימוש טרם השימוש באתר, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה אישור הצרכן שקרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר ו/או העסק הסותרת את הוראות התקנון.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לצריכה כפי שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. צריכת התכנים המוצגים באתר, ובמוצרים השונים אותם מציע העסק יעשו על אחריות הצרכן בלבד.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לנשים ולגברים יחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

מהות תנאי שימוש אלה להוסיף ובכל מצב שהוא לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין הצרכן לבין מפעיל האתר. לגבי הצרכן יחולו בנוסף לתקנון זה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים בתקנוני המוצרים השונים המוצעים באתר. במקרה של סתירה בין תקנון זה לתקנון של מוצר ספציפי יגבר האמור בתקנון של המוצר הספציפי או רכש הצרכן על

פני תקנון זה.

המוצרים באתר

האתר הינו בלוג ייעוץ המסביר ומתאר הליך של התאמת מדרסים ומשדך בין מתעניינים לבין גורמי מקצוע אשר מבצעים התאמה אישית של מדרסים במגוון רחב של סוגים: אורטופדיים, מותאמים לחיילים, לילדים, ביומכניים ובהתאמה אישית. בנוסף להנפקת המדרסים, האתר

מאפשר קבלת ייעוץ מקצועי לצורך במדרסים המותאמים לצרכן.

אחריות

האתר מפנה את המשתמש לשיטות שונות להתאמת מדרסים ולמדריכים נוספים העוזרים להבין את התהליך. מפעילת האתר לא תישא באחריות של המשתמש בשימוש בשיטות השונות והמדריכים הנוספים. כמו כן, ידוע למשתמש כי עליו ליצור קשר עם גורם מקצועי לפני שהוא

מבצע רכישה של מדרסים.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

מפעיל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים, המוצרים והתכנים הניתנים ומוצעים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא-חוקית למחשבי העסק, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתכנה או בקווי התקשורת אצל העסק או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. העסק לא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו

לך ו/או לרכושך עקב כך.

ייעוץ מקצועי

מפעילת האתר מנגישה למשתמשים אפשרות לקבלת ייעוץ מקצועי. אי לכך ובהתאם לזאת, הייעוץ מופנה כלפיי המשתמש שהשתמש בשירותי הייעוץ ולכן מפעילת האתר לא תיקח אחריות על פגיעה כתוצאה מהעברת מידע בין המשתמש לבין צד ג' שהייעוץ לא הותאם לו

באופן אישי. רציפות, זמינות ואמינות השירות

מפעיל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים, המוצרים והתכנים הניתנים ומוצעים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא-חוקית למחשבי העסק, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתכנה או בקווי התקשורת אצל העסק או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. העסק לא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו

לך ו/או לרכושך עקב כך.

בכל עניין של תקלה יש לפנות לכתובת המייל Info@foot-care.co.il

קניין רוחני

האתר עצמו וכל העמודים והדפים המצויים בו הם רכושו של מפעיל האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן העמודים והדפים ללא הסכמתו המפורשת של העסק.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד וכל חומר אחר הכלול בו, שמו של העסק, סימניו המסחריים הרשומים והבלתי-רשומים הנם קניינו הבלעדי של העסק. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה

כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתכנים המופיעים בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התכנים המצויים באתר הם לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהעסק יכלול, יחד

עם החומרים והתכנים שיוצגו באתר.

הצרכן מצהיר כי ידוע לו, כי הן כל מידע מכל סוג שהוא והן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים, תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, תהליכים, מפרטים, תכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך הקורס או השיעור, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל פלטפורמה אחרת והן כל מידע הקשור לעסק, לעסקיו, לשירותיו, למוצריו, ללקוחותיו, לתכניותיו ו/או לסודותיו המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או

יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי )להלן: "המידע הסודי"(, השייך במלואו לעסק. הליכים משפטיים

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר ע"י העסק הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

אתה מסכים לשפות ולפצות את העסק, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

הצרכן מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת דף המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים ומובנים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לעסק בקשר אליהם. העסק שומר על

זכויותיו לעדכן את תנאי תקנון זה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. צוות האתר מאחל לכם גלישה נעימה!